python类方法的覆盖与重写如何写

发布于 2021-08-09 12:09:41

python类方法的覆盖与重写如何写?
特别是一些第三方库,我们如何扩展它?

查看更多

浏览量
3065
1 个回答
猫哥
猫哥 项目组成员 2021-08-09
更多问题可加猫哥QQ(632906391)寻求帮助

覆盖 继承要覆盖的父类,然后使用同名方法覆盖父类的方法;

class A():
  def name():
    print('name a')
class B(A):
  def name():
    print('name b')
B.name

重写 直接将类的方法用新定义的方法替换;

class A():
  def name():
    print('name a')
def name_new():
  print('name new')
A.name = name_new
A.name()

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览